amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານເມືອງພຽງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານເມືອງພຽງ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານເມືອງພຽງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 102 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ບຸນທຽນ ພອນວິໄລ TDK8 0.14 0.532
ທ. ຈານກຽນ TDK8 0.23 0.874
ທ. ພັນ TDK11 0.43 1.634
ທ. ບຸນຈັນ ມະນີລັດ TDK11 0.35 1.33
ນ. ຈັນເພັງພາ TDK8 0.57 2.166
ນ ສາຍທອງ (ທ. ປັນ) TDK8 0.03 0.114
ທ. ມິ່ງ TDK8 0.56 2.128
ທ. ຈັນແນນ TK17 0.54 2.052
ທ.ຈານກຽນ TK17 0.55 2.09
ທ. ຍົງ ອິນສະນັນ TDK8 0.15 0.57