amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດອນເຟືອງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານດອນເຟືອງ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດອນເຟືອງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນາງ ຄອງ+ສີ ປັນຍາທອງ ຖິ່ນແກ້ວ 0.7 2.66
ທ ເຖົ້າຈັນ ເທບທະວົງ ຖິ່ນແກ້ວ 1 3.8
ນາງ ບົວ+ ກັນ ແກ້ວເກດ ຖິ່ນແກ້ວ 1 3.8
ນາງ ບຸນ+ ປັນພົມ ແກ້ວເກດ ປະທຸມ 1.02 3.876
ນາງ ໄຫຼ+ ເທບ ພົມມະວົງ ປະທຸມ 0.92 3.496
ນາງ ຄໍາແສງ+ ເມືອງ ພົມມະວົງ TDK8 0.9 3.42
ນາງ ຕານ +ໜານຕານ ປັນຍາທອງ ດໍອິດ 1.09 4.142
ທ ສົມພົມ ຜາສຸກ ຫອມທອງ 1 3.8
ນາງ ປັນ+ ອອນ ພົມມະວົງ ດໍຂາວ 1.33 5.054
ນາງ ມອນ+ ເລີດ ປັນຍາທອງ ຖິ່ນແກ້ວ 0.65 2.47