[ ຂໍ້ມູນທົດລອງ ]ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານປ່າຫວ້ານ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານປ່າຫວ້ານ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານປ່າຫວ້ານ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນາງ ພາ (ທ້າວ ກອງ ເນດສິລິ) ຫອມທອງ 1.2 4.56
ນາງ ຄຸມມາ( ທ ຫວ່າງ ຊາຕາລັກ) TDK8 0.8 3.04
ທ້າວ ແກ່ນຄໍາ ທໍາມະຂັນ ຫອມທອງ 0.62 2.356
ນາງ ເກສອນ ຄໍາແຫງ ດໍຂາວ 0.57 2.166
ນາງ ຊ່ອງ ເນດສິລິ TDK8 1.3 4.94
ທ້າວ ແກ້ວ ໄຊບຸນທາ TDK8 1.3 4.94
ທ້າວ ສິງຄໍາ ໄຊບຸນທາ ຫອມທອງ 0.56 2.128
ທ້າວ ຈັນ ໄຊບຸນທາ ດໍຂາວ 1.18 4.484
ທ້າວ ບຸນທໍາ ໄຊທະນາ TDK8 0.64 2.432
ທ້າວ ຍອດ ນັນຕະລັດ TDK8 0.92 3.496