amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫາດສວນ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຫາດສວນ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫາດສວນ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 55 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ່ານ ຄໍາຂວັນ ອິນທະວົງ TDK 8 1.45 4.2
ທ່ານ ບຸນລັດ ສີປະເສີດ R3-TDK8 (ToG1) 0.64 1.8
ທ່ານ ຈັນດີ TDK 8 0.8 2.8
ທ່ານ ນາງ ປຸ້ຍ TDK 8 0.8 2.6
ທ່ານ ນາງ ເພາະ R3-TDK8 (ToG1) 1 2.8
ທ່ານ ບົວພາ R3-TDK8 (ToG1) 1.61 4.8
ທ່ານ ເພັງສີຫາລາດ TDK 8 0.64 2
ທ່ານ ດາວວີ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.1
ທ່ານ ສີຟອງ TDK 8 1.9 4.5
ທ່ານ ງ່າ TDK 8 0.64 1.8