amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານລັບ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານລັບ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານລັບ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ ບຸນ ບຸນນິທິ ຫອມທອງ 1.28 4.864
ນາງ ທອງໃບ+ ສິງ ພະຍອມ TDK8 0.94 3.572
ທ ນ້ອຍຫວັດ TDK8 1.6 6.08
ນາງ ຈັນດວງ+ ນ້ອຍໝາຍ TDK8 1.34 5.092
ນາງໄຫລ+ ທອງ ປັນຈະວັນ TDK8 1.07 4.066
ທ ອຸ່ນ ພະຍອມ ຫອມທອງ 0.6 2.28
ທ ຄຳ ອິນທິພອນ ຫອມທອງ 1.1 4.18
ທ ນ້ອຍຫວັນ ປາລົມ TDK8 2.6 9.88
ທ ວົງ ໄຊທະນາ ຫອມທອງ 2.04 7.752
ນາງ ເຢັນ ປະເສີດສັກ ດໍຂາວ 0.57 2.166