amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຊ້າງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຊ້າງ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຊ້າງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ມາ ທຳມະລັງກາ ຫອມທອງ 0.53 2.014
ທ. ນະ ໄຊຍະວົງ ດໍຂາວ 0.5 1.9
ທ. ຈັນ ອິນແກ້ວ TDK8 0.58 2.204
ທ. ຈັນ ທຽງທຳ ຫອມທອງ 0.67 2.546
ນາງ ຈັນ+ ທ ແປງ ດໍຂາວ 0.98 3.724
ນາງ ບົວ+ ນ້ອຍສຸກ TDK8 0.8 3.04
ທ. ບຸນ ໄຊຍະວົງ TDK8 1.9 7.22
ນາງ ແກ້ວ+ມາ ທ່ຽງທຳ TDK8 0.45 1.71
ນາງ ນວນ+ ລາດ TDK8 0.56 2.128
ທ. ນ້ອຍ ທຳນຽມ TDK8 0.7 2.66