amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານແກສີພົມ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານແກສີພົມ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານແກສີພົມ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ໜານເສົາ ດໍອິດ 0.63 2.394
ນ ເລີນ ຂັນຄຳ ດໍອິດ 0.75 2.85
ທ ນ້ອຍຈິດ ກາໄລທອງ TDK8 2.15 8.17
ນ ດາ ວິໄຊວົງ TDK8 0.55 2.09
ທ ອາດ ປິ່ນເພັດ TDK8 0.62 2.356
ນ ໄລ ອິນຄຳວົງ ດໍອິດ 0.65 2.47
ທ ວົງ ຄຳພາ ດໍອິດ 0.7 2.66
ນ ຫອມ ວົງວິລິຍະ ດໍອິດ 0.53 2.014
ທ ນ້ອຍເກດ ວົງວິລິຍະ ດໍອິດ 0.45 1.71
ນາງສົມ (ທ ດີ ລະວັງຍົດ) ດໍຂາວ 0.58 2.204