amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານປົ່ງແປ້ນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານປົ່ງແປ້ນ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານປົ່ງແປ້ນ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນາງ ໝອນ ດໍອິດ 0.87 3.306
ທ ຈັນ ທຳມະວົງ ປະທຸມ 1.6 6.08
ນາງ ຕ່າ+ ຕ້ອມ ສຸຄຳຫຼ້າ ປະທຸມ 0.6 2.28
ທ ລິດ ແກ້ວປັນຍາ ປະທຸມ 0.6 2.28
ນາງ ອ່ອນ+ໜານໄທ ປະທຸມ 0.6 2.28
ທ ເບີນ TDK8 1 3.8
ນາງ ເງົາ+ທ ສອນເພັດ ດໍອິດ 0.8 3.04
ນາງ ອໍລະໄທ+ ເມກ ປາລົມ ຫອມທອງ 0.7 2.66
ທ ມາ ພົນຈອນ ດໍຂາວ 0.93 3.534
ນາງ ມອນ+ສອນນະພາ ຕາດີ ຖິ່ນແກ້ວ 1.15 4.37