amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາຄຳຈວງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາຄຳຈວງ, ໄຊບົວທອງ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາຄຳຈວງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 102 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນ. ກິແກ້ວ R3-TDK8 (ToG1) 2.5 7.5
ນ. ໃສ R3-TDK11 (ToG2) 1.5 4.65
ທ.ສອນ R3-TDK11 (ToG2) 1.5 4.65
ທ. ວຽງວິໄລ R3-TDK8 (ToG1) 1 3
ທ. ພອນໄຊ R3-TDK8 (ToG1) 2.5 7.75
ທ. ເສດ Local seed(Elay)/no certified 1.5 4.6
ທ. ທອງສາ Local seed(Elay)/no certified 1.7 5.1
ທ. ດົມ Local seed(Elay)/no certified 2.4 7.5
ທ. ໂພສາ Local seed(Elay)/no certified 1 3.1
ທ. ກາວອນ Local seed(Elay)/no certified 0.7 2.17