amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຖິ່ນຄຳ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຖິ່ນຄຳ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຖິ່ນຄຳ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 50 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ່ານ ສະໝານ R3-TDK8 (ToG1) 1.29 3.8
ທ່ານ ແສງທຽນ TDK 8 1 3.2
ທ່ານ ນ້ອຍ TDK 8 0.48 1.6
ທ່ານ ນາງ ໂມະ TDK 8 0.8 2.6
ທ່ານ ແສງສຸລີ TDK 8 0.64 2
ທ່ານ ສົມພອນ ໄຊຍະວົງ R3-TDK8 (ToG1) 1.29 4
ທ່ານ ທອງດໍາ TDK 8 1 3.1
ທ່ານ ວຽງໄຊ ວົງໄຊ TDK 8 1.29 4
ທ່ານ ຄໍາແສງ TDK 8 0.64 1.8
ທ່ານ ແສງທອງ R3-TDK8 (ToG1) 1.45 4.4