amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາພ້າວ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາພ້າວ, ໄຊບົວທອງ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາພ້າວ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 106 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ເດືອນມາ No certified 1 3.1
ທ. ສົມເພັດ No certified 1 3.1
ນ. ສົມດີ R3-TDK11 (ToG2) 1.4 4.34
ນ.​ຟອງ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 4.65
ທ. ສີທັດ ລັດຕະນະວົງ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.1
ທ. ບຸນຕາ Local seed(Elay)/no certified 2 6.2
ທ. ກ່ອງສີ Local seed(Elay)/no certified 1 3.1
ທ. ໄຟມະນີ(ໄພຂວັນ) R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.4
ທ. ຄອນ+ຊຸດ R3-TDK8 (ToG1) 3.2 9.6
ທ.​ ວາ R3-TDK11 (ToG2) 1 3