amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ປ່າກ້ວຍທົ່ງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ປ່າກ້ວຍທົ່ງ, ໄຊບົວທອງ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ປ່າກ້ວຍທົ່ງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 96 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ ໄຂ , ນ ວີ Local seed(Elay) 2 6.3
ທ. ຄຳແສນ ສີບຸດໃສ Local seed(Elay)/no certified 0.5 1.5
ທ ສີພັນດີ+ຄອນ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 4.6
ທ ກວດແກ້ວ ສິງຍາ R3-TDK8 (ToG1) 2.8 8.4
ທ. ລີ ສີປະເສີດ R3-TDK11 (ToG2) 1.5 4.5
ທ ສີພອນ ອາດສົມ R3-TDK11 (ToG2) 2 6.15
ທ ຄອນ, ນ ຫັນ R3-TDK8 (ToG1) 3 9.25
ນ ຫັນມາ+ທອງໃບ R3-TDK8 (ToG1) 2 6.25
ທ ນວນຕາ Local seed(Elay)/no certified 2 6.2
ທ ແຍ້ມ (ທ. ສີປະເສີດ)+ຕື້ Local seed(Elay)/no certified 2 6