amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ, 2019 ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
ເມືອງ ລວມ (ຮຕ) ເຂົ້າໜຽວ (ຮຕ) ເຂົ້າຈ້າວ (ຮຕ)
ເມືອງ ປາກຊັນ 65 65 -
ເມືອງ ທ່າພະບາດ 88 88 -
ເມືອງ ບໍລິຄັນ 45 45 -