amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ, 2019 ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
ເມືອງ ລວມ (ຮຕ) ເຂົ້າໜຽວ (ຮຕ) ເຂົ້າຈ້າວ (ຮຕ)
ເມືອງ ມະຫາໄຊ 231,750 231,750 -
ເມືອງ ຍົມມະລາດ - - -
ເມືອງ ໄຊບົວທອງ - - -