amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
Responsive image

ກອງປະຊຸມການລົງຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້ ການເກັບ, ປັບປຸງ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນ ກຸ່ມຜະລິດ ແລະ ຂໍ້ມູນບ້ານ ຮອບທີ 4, ພ້ອມດ້ວຍການເຜີຍແຜ່ກອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (EFS) ກ່ຽວກັບການປ້ງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຂັ້ນຕອນການຂຽນແຜນການລົງທຶນຂອງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 30/03/2020

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29-30 ມິຖຸນາ 2020 ຄະນະປະສານງານ ແລະ ທີມງານທີ່ປຶກສາ ຂອງຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກພາກສະໜາມ ເພື່ອຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການກ່ຽວກັບ ການເກັບ, ປັບປຸງ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນ ກຸ່ມຜະລິດ ແລະ ຂໍ້ມູນບ້ານ  ຮອບທີ 4, ພ້ອມດ້ວຍການເຜີຍແຜ່ກອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (EFS) ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຂັ້ນຕອນການຂຽນແຜນການລົງທຶນຂອງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຄະນະມະນີ ອິນໄພຍະລາດ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງວຽງຈັນ, ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນຳໂຄງການ ຜກສ ປະຈຳແຂວງ ແລະ ທ່ານ ພູທອນ ສິຣິພັນທອງ, ຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການ ຜກສ. ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ.

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອ ແນະນຳ-ນຳພາໃຫ້ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈັດເກັບຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນລະບົບ (ກຸ່ມ, ບ້ານ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ) ໃຫ້ລວມສູນ ແລະ ປະຕູດຽວ, ແນະນໍາການໃຊ້ພີວອດ ແລະ ສະມາດຊີດ (Pivot and Smartsheet) ເພື່ອໃຫ້ງ່າຍໃນການຕິດຕາມ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນ, ການນໍາໃຊ້ແບບຟອມການຕິດຕາມທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫມ່ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຕ່ລະຕົວຊີ້ວັດຂອງໂຄງການ ແລະ ໃຫ້ແຂວງສຳເນົາປື້ມສ້າງຕັ້ງກຸ່ມໃຫ້ສູນກາງທຸກກຸ່ມ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ໃນທີ່ປະຊູມຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ເຜີຍແຜ່ວຽກງານໃນກອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (EFS) ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງເຊັ່ນ: ສິງທ້າທາຍໃນການກໍ່ສ້າງ, ສັນຍາວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ, ແຜນຮັບມືຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ  ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້-ເຂົ້້າໃຈວີທີການ ແລະ ມາດຕະການການປ້ອງກັນ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວຍັງໄດ້ໂອ້ລົມວຽກງານ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຂັ້ນຕອນການຂຽນແຜນການລົງທຶນຂອງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ, ສະໜັບສະໜູນທີມງານຢູ່ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກ່ຽວກັບ ການຂຽນແຜນທຸລະກິດ ແລະ ຊ່ວຍສະມາຊິກກຸ່ມຜະລິດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນທຸລະກິດ, ປະສານສົມທົບກັບຜູ້ປະສານງານຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ແລະ ສະມາຊິກກຸ່ມເພືອກະກຽມບົດນໍາສະເໜີ, ສ້າງຕາຕະລາງ ແລະ ອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ນໍາໃຊ້ຕົວຢ່າງແຜນທຸລະກິດທີ່ມີຢູ່ອະທິບາຍໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມ ແລະ ລົງເຮັດຕົວຈິງໃນພາກສະໜາມ.