amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ທ່າໂທດ (RPG2)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ທ່າໂທດ, ຍົມມະລາດ, ຄຳມ່ວນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ທ່າໂທດ (RPG2), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 102 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ນ. ແວງ R3-TDK8 (ToG1) 0.74 2.5
ທ. ຊຽງທອງ R3-TDK11 (ToG2) 1.4 4.7
ທ. ຕາວ R3-HTDK8 0.73 2.5
ທ. ປອນ ຫຼວງນ້ຳທາ R3-HTDK8 1 3.45
ທ. ທອງດວງ R3-HTDK8 0.65 2.3
ທ. ລຽງ R3-TDK8 (ToG1) 0.6 2.1
ທ. ຈິດ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.4
ທ. ຄຳຈັນ R3-HTDK8 1.28 4.4
ທ. ສະຫວັນ R3-HTDK8 1.6 5.5
ທ. ລຸງຈານໄທ R3-HTDK8 3 10.2