[ ຂໍ້ມູນທົດລອງ ]ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ໂພນແສດ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ໂພນແສດ, ຍົມມະລາດ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ໂພນແສດ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ແພບູນໜາ R3-HTDK8 0.7 2.4
ທ. ທິດໃສ
ທ. ໂຕ້ນ+ທອງສີ R3-HTDK8 2 6.96
ທ. ເຕ້ຍ+ປູ້ຍ
ທ. ເພັດ+ນາງ
ນ. ຍູ້+ໂພ
ທ. ກອງ+ຈີນ
ທ. ແຫຼ້+ອ້ວນ R3-HTDK8 1 3.4
ທ. ເຫຼັກ +ຊິນ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.7
ນ. ດົມ+ຫອມ