amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ຫ້ວຍເຢັນ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ຫ້ວຍເຢັນ, ຍົມມະລາດ, ຄຳມ່ວນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ຫ້ວຍເຢັນ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ. ຕຸ້ຍ ກິນ R3-TDK8 (ToG1) 1.9 6.3
ທ. ລີ ລຽງ R3-TDK8 (ToG1) 2.1 6.93
ນ. ແຕ R3-TDK8 (ToG1) 0.6 2
ທ. ອີນຕາ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.3
ທ. ວິໄລ+ໂຈມ R3-TDK8 (ToG1) 2.4 7.95
ທ. ຖາງ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.7
ທ. ຜຽນ ພົມມະວົງ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.64
ທ. ຄຳຫາ R3-TDK8 (ToG1) 2 6.66
ທ. ຈີນ No certified 0.8 2.7
ທ. ໃສ ພີມມະເສນ R3-TDK8 (ToG1) 0.6 1.98