amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານແຈ້ງ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານແຈ້ງ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານແຈ້ງ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 50 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ. ແຂກ ສີຫາລາດ R3-TDK8 (ToG1) 40 115
ທ. ບຸນລ້ຽງ ດວງຕາວິໄລ R3-TDK8 (ToG1) 8.06 15
ທ້າວ ວິວັນ ໄຊຍະລາດ TDK 8 1.93 4.8
ທ. ສູນທອນ R3-TDK8 (ToG1) 1.29 4
ນ. ຈັນ (ສີສຸພັນ) R3-TDK8 (ToG1) 0.64 1.8
ທ້າວ ກົມ ອັກຄະວົງ TDK 8 0.64 2
ທ້າວ ໂພສີ ໂຊຍະລາດ R3-TDK8 (ToG1) 6 18.3
ນາງ ບຸນຄໍ້າ ວຽງມະນີ TDK 8 0.32 0.9
ທ້າວ ຄຳແຜວ ແສງດາວົງ TDK 8 1 3.1
ທ້າວ ນຽມ R3-TDK8 (ToG1) 3.22 10