amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ສົມສະໜຸກ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ສົມສະໜຸກ, ມະຫາໄຊ, ຄຳມ່ວນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ສົມສະໜຸກ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 132 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ. ກໍ່າ (ຕໍ່)ຕາງ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 5.25
ທ. ຄໍາ ແດງ R3-TDK8 (ToG1) 2 6.9
ທ. ແກ້ວກູ່ R3-TDK8 (ToG1) 2.2 7.6
ທ. ແພງຕາ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.5
ທ. ຊອມ R3-TDK8 (ToG1) 2 6.8
ທ. ສົມໃຈ R3-TDK8 (ToG1) 1.3 4.5
ທ. ອິນທະວາ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 5.25
ທ. ຄໍາມາ R3-TDK11 (ToG2) 2 6.9
ທ. ສູນທອນ ກຸນລາວົງ R3-TDK11 (ToG2) 1.5 5.3
ທ. ແຫລ້+ເຕ້ຍ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 5.4