amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ເວີນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ເວີນ, ມະຫາໄຊ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ເວີນ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ວີ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.5
ທ. ກັນ
ນ. ແປ້ງ
ນ. ຄຳ​ຜອງ
ທ. ອຸ້ມ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.7
ທ. ທົງ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.75
ນ. ບຸນຕາ R3-TDK8 (ToG1) 0.6 2
ທ. ຈ່ອຍ R3-TDK8 (ToG1) 0.4 1.45
ນ. ຄຳ​ສອນ
ທ. ໂຈມ R3-TDK8 (ToG1) 1.7 6