amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາແກ່ວ (RPG3)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາແກ່ວ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາແກ່ວ (RPG3), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 50 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ. ຄຳມອນ ສຸທຳມະວົງ (ໝອນ) TDK8 0 0
ນ. ຈັນຮວນ ມະຫາວົງ (ພັນ) R3-TDK8 (ToG1) 1.6 5
ນ. ວຽງຖາວອນ ວັນທານຸວົງ R3-TDK8 (ToG1) 1.28 4.5
ທ. ພອນໄຊ ທຳມະວົງ TDK8 1 3.2
ທ. ສິນນະສອນ ສີຫາລາດ(ໜູຈັນ) TDK8 0.32 0.98
ທ. ຄຳແສນ ປັນຍາສິລິ R3-TDK8 (ToG1) 1.28 4.5
ນ. ຍູ້ ພົມພັກດີ (ທ.ທອນ) R3-TDK8 (ToG1) 1.6 5
ທ. ສິງ ໄຊປັນຍາ (ແຕວ) TDK8 0.32 0.97
ທ. ຊຽງ ແກ້ວວົງສາ TDK8 1 3.1
ທ. ສີນວນ ໄຊປັນຍາ R3-TDK8 (ToG1) 0.64 2