amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ເວີນ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ເວີນ, ມະຫາໄຊ, ຄຳມ່ວນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ເວີນ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ. ຊຽງພອນ ວໍລະຈິດ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 5.2
ທ. ເໝັນ ອີນທະວົງ R3-TDK8 (ToG1) 0.6 2.1
ທ. ກິ ໄຍຍະມາດ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.45
ທ ແສງແກ້ວ ຄໍາວົງສາ R3-450 Yr (ToG5) 1 3.4
ທ. ຄຳສອນ ອີນທະວົງ ( ຄ )
ທ. ຄຳສິງ ແດງບຸດດີ ( ຮ ) R3-450 Yr (ToG5) 1 3.5
ທ. ແກ້ວ R3-450 Yr (ToG5) 0.8 2.8
ນ. ນ້ອຍ ອີນທະວົງ
ທ. ກີມ ມະນີວົງ
ທ. ບຸນທົມ ຄຳວົງສາ R3-450 Yr (ToG5) 0.7 2.5