amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ຜານາງ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ຜານາງ, ມະຫາໄຊ, ຄຳມ່ວນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ຜານາງ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 110 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ. ບູນມີ ຈັນດາ
ທ. ທຸຍ ອີນທະວົງ
ທ. ພອນໄຊ ພັນວິຫານ
ທ. ຫົງສາ ສູນຈຳປາ
ທ. ນາ ລອນໄຊ
ທ. ໄຊຍະວົງ ຈັນດີພົມ
ທ. ບຸນທັນ ແກ້ວສອນໄຊ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 5.2
ທ. ລັດດາວັນ
ທ. ໂພໄຊ ໄຊສີລາດ R3-XBF4 1.5 5.25
ທ. ບຸນເລີດ ແກ້ວບົວລອຍ 1.7