amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຜາເມືອງ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຜາເມືອງ, ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຜາເມືອງ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 112 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ ພອນສຸກ ສຸກທະວີໄລ 2 70
ທ ຄຳສັ່ງ ວົງປັນຍາ + ນາງ 2.1 70
ນາງ ເພັດ ແຫຼມຄຳຜົງ 0.7 130
ທ ບຸນທະວີ + ນາງໃຈ ດວງພະຈັນ 1 15
ທ ຊຽງນ້ອຍ ໄຊຍະເພັດ 0.5 25
ນາງ ຫລິງ ດວງພະຈັນ 0.8 35
ນາງ ມີ ດວງພະຈັນ 0.3 25
ທ້າວ ຈັນ +ນາງ ພູ ດວງພະຈັນ 0.5 25
ນາງ ຄຳ ໄຊຍະວົງ 0.7 25
ທ ອີ້ງ ວຽງວິສານ 1 25