amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາລ້ອງ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາລ້ອງ, ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາລ້ອງ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ນ. ໄມສີ ມູນທຳມາ 0.64 40
ທ. ຄຳຄ່ອງ ພູນສະລິດ 2
ທ.​ ເຈີ່ປ່າວມົ່ວ 2 60
ທ. ຫົງທອງ 0.8 55
ທ.​ ຖາວອນ 0.64 25
ທ.​ ກິ 1
ທ. ເຂັມພອນ 2 20
ທ. ໄມອົ້ນ 1.44 80
ທ. ​ວຽງ 1 45
ທ.​ ທອງ 2 15