amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫາດຊາຍຄູນ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຫາດຊາຍຄູນ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫາດຊາຍຄູນ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ ບູນມີ ຈວງຈັນ 3.6 200
ທ ແກ້ວອຸດອນ ມະນີວັນ 3.6 220
ທ ຄຳເສ ນັນທີສານ 1.8 90
ທ ທອງເວີນ ປີລາຕະ 0.64 15
ທ ຕີ່ງ ຕູ້ສູ້ 2 70
ທ ເກດ ຊຸລິຍະ 0.64 35
ທ ພົງສະຫວັນ 3 150
ທ ທອງສູນ ສີປະເສດ 3 110
ທ ໄຊຊະນະ ປອງຄຳພັນ 1.44 60
ທ ສີສະຫວັນ ບໍລິຫານ 1.6 70