amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫາງຊິງສະຫວ່າງ (RPG2)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຫາງຊິງສະຫວ່າງ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫາງຊິງສະຫວ່າງ (RPG2), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 114 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ. ສົມຫວັງ ສີສຸວັນ 4 320
ທ. ພູວັນ ຄູນສະຫວັດ 3.5 280
ນ. ສາຄອນ ຈັນທະວົງ 1 50
ທ. ດໍາກາ 2 160
ນ. ການຈະນາ 5 400
ທ. ລິນທອງ ສີຫາລາດ 2 130
ທ. ສະໄຫວ 1 50
ທ. ຫລຽນທອງ 3 240
ທ. ແກ້ວ ກິ່ງສຸດາ 3 200
ທ. ເກດສະໜາ 1.5 90