[ ຂໍ້ມູນທົດລອງ ]ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາແກ່ວ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາແກ່ວ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາແກ່ວ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 51 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ສີນວນ ພົມມະຈັນ R3-TDK8 (ToG1) 0.64 2.1
ທ. ທອງຫລໍ່ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.5
ທ. ແກ້ວ (ນ. ລີ) TDK8 1.12 3.5
ທ. ເຮືອງ ສີຫາປັນຍາ TDK8 1.28 4
ທ. ທອງຂັນ ສີວົງສາ TDK8 1.28 3.7
ທ. ເຄນທອງ ໄພທຸມພອນ TDK8 0.96 2.9
ນ. ບຸນມີ ພົມມະຈັກ R3-TDK8 (ToG1) 0.96 2.9
ນ. ສົມໃຈ ພົມມະຈັກ TDK8 0.8 2.5
ທ. ຄຳເພັດ ພົມມະຈັກ TDK8 1 3
ນ. ໜູຮັກ ເພຍເທບ TDK8 0.8 2.6