amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານບົວແວງຄຳ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານບົວແວງຄຳ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານບົວແວງຄຳ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ບຸນກອງ ຫລວງໄຊຍະລາດ 3 240
ທ. ແສງທອນ ແສງວົງສາ 6 480
ທ. ຈັນທະບູນ ດວງດາລາ 2 120
ທ. ສະຫວາທາດ ພົມມະລາດ 9 540
ທ. ບຸນໜັກ ຈັນທະລາພັນ 6 450
ທ. ພັນຕີ ພົມມະນະລາດ 10 1000
ທ. ຄໍາຫວາງ ສະຫວ່າງນິຍົມໄຊ 3 240
ທ. ຈັນທະລັງສີ ໂພທິລາດ 5 80
ນ. ວໍລະນຸດ ສີປະເສີດ 5 320
ທ. ສຸກ ກີນລະໄມ 2 120