amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາກຸງ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາກຸງ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາກຸງ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 52 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ.ທອງສູນ ວົງເດືອນເພັງ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.4
ທ.ແສງທອງ R3-TDK8 (ToG1) 0.48 1.4
ທ.ບຸນສົ່ງ R3-TDK8 (ToG1) 0.48 1.5
ນ.ສັງວານ ພະຈຸມພົນ R3-TDK8 (ToG1) 0.48 0.76
ນ.ບຸນທັນ ກິດຕິອາສາ R3-TDK8 (ToG1) 0.48 0.76
ນ.ມົນທາ ຖານະ R3-TDK8 (ToG1) 0.32 1.12
ທ.ແສງຈະເລີນ(ນ ເກດ) R3-TDK8 (ToG1) 0.48 0.4
ທ.ກົງຄຳ ຖານະ R3-TDK8 (ToG1) 2 6.8
ທ.ບຸນທຳ ວັນທະວົງ korkh-12 (Native variety) 0.48 1.5
ທ.ພວງພັນ ເພັດສະບຸດ korkh-12 (Native variety) 1.28 3.2