amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາກຸງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາກຸງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາກຸງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 58 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ.ຄຳມາ ທຳມະວົງ R3-TDK8 (ToG1) 1 3
ທ.ບຸນທົງ R3-TDK8 (ToG1) 1 3
ທ.ສີວອນ ຜາຍເມືອງຜີ R3-TDK8 (ToG1) 0.48 1.5
ທ.ອ່ອນຈັນ ຈັນທະວີໄຊ R3-TDK8 (ToG1) 0.48 1.6
ນ.ໜູໝັ້ນ ເພຍຫຼວງລາດ R3-TDK8 (ToG1) 1.6 5
ທ.ຈ່ອຍແກ້ວ R3-TDK8 (ToG1) 2 6
ທ.ສົມກຽດ R3-TDK8 (ToG1) 0.48 1.5
ທ.ຈັນທະນີ R3-TDK8 (ToG1) 1 3
ທ.ສະເຫຼີມ/ແມ່ ແກ້ວ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 4.5
ທ.ບຸນມາດີ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 4