amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງໂນ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໜອງໂນ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງໂນ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 50 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ນ.ເນົາ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.2
ນ.ພູຂົງ(ທ ເຕ້) R3-TDK8 (ToG1) 1.48 3.5
ທ.ໄຊຍະວົງ R3-TDK8 (ToG1) 0.75 2.8
ທ.ແກ້ວຈ່ອຍ R3-TDK8 (ToG1) 1 3
ທ.ສະຖຽນ R3-TDK8 (ToG1) 0.48 1.6
ທ.ແສງອາລຸນ ສີດາເພັດ R3-TDK8 (ToG1) 0.32 1
ທ.ເພັດສະໝອນ R3-TDK8 (ToG1) 0.48 1.4
ທ.ມືດ ສີລິສັກ R3-TDK8 (ToG1) 0.48 1.3
ທ.ທອງສີ ສີມີໄຊ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.4
ທ.ພັນ R3-TDK8 (ToG1) 0.64 2