amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າສະອາດເປັນສິຄ້າບ້ານນາຍາວ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າສະອາດເປັນສິຄ້າບ້ານນາຍາວ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 0 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)