amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກູ່ມຜະລິດເຂົ້າສະອາດກຸ່ມ 2 (RPG 02)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ກູ່ມຜະລິດເຂົ້າສະອາດກຸ່ມ 2 (RPG 02), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 0 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)