amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາລາ (SMG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາລາ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາລາ (SMG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 21 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ່ານ ສົມຈິດ ພູມາກອງສີ TDK8 1.3
ທ່ານ ຊຽງພັນ TK17 1.3
ທ່ານ ຄໍາພູ TK17 0.7
ທ່ານ ບຸນຍົງ TK17 0.75
ທ່ານ ໜູທອງ TK17 0.4
ທ່ານ ປັນ TK17 1.3
ທ່ານ ປ້ອມ, ລິດ TK17 1
ທ່ານ ຄໍາໂກ້ (ໂຕ່) TK17 0.9
ທ່ານ ປອນ TK17 0.5
ທ່ານ ສາກ (ຕິ້ງ) TK17 0.8