amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານສິມມະໂນໃຕ້ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານສິມມະໂນໃຕ້, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານສິມມະໂນໃຕ້ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 53 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ.ສະຫຼອງ ແກ້ວດວງສີ TDK8 (Native variety) 1 4
ທ.ຄຳແຫວນ ສົມມະມູນ korkh-6 (Native variety) 1.6 5
ທ.ບຸນສວນ ນັນທະລາດ TDK8 (Native variety) 1 3
ທ.ບຸນນທົງ ໄຊຍະສິງ TDK8 (Native variety) 1 2.8
ທ.ແສງຈັນ ແສນໄຊຍະວົງ TDK8 (Native variety) 0.64 2
ນ.ແດງ ວົງນະຄອນ(ທ.ແສງມະນີ) TDK8 (Native variety) 0.64 1.5
ທ.ອຸບົນ ຫຼວງພັກດີ korkh-6 (Native variety) 1 2.8
ທ.ສຸກ ສູວັນໂຍທາ TDK8 (Native variety) 2 8
ທ.ບຸນແດງ TDK8 (Native variety) 0.32 1.2
ນ.ຮັກ ສູນດາລາ TDK8 (Native variety) 0.64 1.5