amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ໂພນຫິ່ນ (SMG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ໂພນຫິ່ນ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ໂພນຫິ່ນ (SMG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 23 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ້າວ ທອງແຫຼ້ VT450 1
ນາງ ສີອາວອນ Homthong 1
ທ້າວ ຖ່າຍ( ນ ແຈມແພງ) Homthong 1
ທ້າວ ທອງດໍາ Homthong 0.6
ທ້າວ ຂານ Homthong 0.8
ທ້າວ ຫວຽນ Homthong 1
ທ້າວ ບຸນດ້າວ Homthong 0.8
ທ້າວ ພັນ Homthong 1.2
ທ້າວ ແຝງ Homthong 1.4
ທ້າວ ຫຸມພັນ Homthong 0.8