amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາໂສມ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາໂສມ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາໂສມ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 21 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ້າວ ຈານຄິດ ພົມສຸວັນ TK17 1.9
ທ້າວ ຮຽງ ສີປະເສີດ Maly 105 1.6
ນ ຫວນ ໂສດາລັກ Maly 105 2
ທ້າວ ມ່ວນ Maly 105 2
ທ້າວ ຊວນພົມພອນ TK17 2.6
ທ້າວ ຊຽງ ສັງການ VT450 0.6
ທ້າວ ແດງ ປ້ອງພັນ TDK8 2
ທ້າວ ເສີມ ສຸກວັນຄໍາ TDK8 2
ທ້າວ ຄໍາເສົາ TK17 0.7
ທ້າວ ທອງຄູນ TK17 2