amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ທາດ (SMG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ທາດ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ທາດ (SMG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ່ານ ສົມບັດ TK17 0.7
ນາງ ສີໄວ TK17 1
ນາງ ບົນ (ໝາຍ) TK17 0.98
ທ່ານ ວິໄຊ TK17 0.58
ທ່ານ ນ້ອຍສະເຫຼີຍ TK17 0.51
ທ່ານ ຖາ TK17 0.2
ທ່ານ ນ້ອຍວິໄນ TK17 0.4
ທ່ານ ໝໍສີຈັນ TK17 1.46
ທ່ານ ນ້ອຍກໍ່າ TK17 1.22
ນາງ ພີນໂກນ TK17 0.33