[ ຂໍ້ມູນທົດລອງ ]ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ສີນົກໄຊ້

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ສີນົກໄຊ້, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ສີນົກໄຊ້, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ ສີວົນ ສຸຄຳຫຼ້າ TK17 1.03
ທ ຍືນ ພົມປັນຍາ TK17 0.94
ນ ເພັນ ສຸຄຳຫຼ້າ TK17 1.44
ນ ແອນ ພົມປັນຍາ TK17 1.38
ນ ຜ່ອງ ພົມປັນຍາ TK17 1.32
ທ ນອ້ຍຍັງ TK17 0.52
ທ ດົມ ພົນຈອນ TK17 0.71
ທ ແຫວງ ພົມປັນຍາ TK17 0.62
ທ ສີ ພົມປັນຍາ TK17 1.26
ທ ໜານຕີ TK17 0.6