amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາອອນ (SMG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາອອນ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາອອນ (SMG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ. ແອ່ນ ຊົມພູສຸວັນ TK17 1.55
ທ. ພັດ ໄຊວົງຄຳ TK17 0.89
ທ. ສົມໃຈ ຈັນທອງ TK17 1.56
ທ. ໃຈ ຫັວນ TK17 2
ນ. ຕັນ TK17 2.3
ນ . ປິ້ງ TK17 3
ທ. ທາ TK17 3.1
ທ. ປິ່ງ TK17 1.56
ທ. ຕານ ທະວີວົງ TK17 1.89
ທ. ທາ ໄຊວົງຄໍາ TK17 1.4