amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາອອນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາອອນ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາອອນ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ແອ່ນ ຊົມພູສຸວັນ TK17 1.55
ທ. ພັດ ໄຊວົງຄຳ TK17 0.89
ທ. ສົມໃຈ ຈັນທອງ TK17 1.56
ທ. ໃຈ ຫັວນ TK17 2
ນ. ຕັນ TK17 2.3
ນ . ປິ້ງ TK17 3
ທ. ທາ TK17 3.1
ທ. ປິ່ງ TK17 1.56
ທ. ຕານ ທະວີວົງ TK17 1.89
ທ. ທາ ໄຊວົງຄໍາ TK17 1.4