amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຖິ່ນແທນ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຖິ່ນແທນ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຖິ່ນແທນ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 44 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ.ນິຄົມ ສຸວັນນະໂຊດ HTDK8 (Native variety) 0.32 1.2
ທ.ສົມບູນ ກິດຕິວົງ korkh-12 (Native variety) 1 2.5
ນ.ບຸນລໍ່າ ພົມມະຈະລິນ korkh-6 (Native variety) 0.48 1.4
ທ.ເກີນ ສິງນາລາຍ TDK8 (Native variety) 0.64 1.5
ທ.ຄຳພູ ແກ້ວບົວພາ TDK8 (Native variety) 4.8 11
ນ.ຍອດຟ້າ ພິມຄຳ korkh-12 (Native variety) 1 2.8
ທ.ຄູນ ແກ້ວໜູຈັນ HTDK8 (Native variety) 1.28 4
ນ.ຈັນທະວິໄລ ສີຫາຈັກ(ໄຈ) TDK8 (Native variety) 0.64 2
ທ.ນາລິມົນ ນໍນາວາ TDK8 (Native variety) 0.64 2.2
ນ.ສົມພານ ວົງສິນ HTDK8 (Native variety) 1 3.2