amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ໜອງເກີນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ໜອງເກີນ, ເມືອງທ່າພະບາດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ໜອງເກີນ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 21 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ລໍວັນທອງ ພິທັກ VTE450 2
ທ. ວົງຄຳຫານ ສີຫາວົງ VTE450 4
ທ. ສະນິດ ວົງສອນພິດ TDK11 1.28
ທ. ຊົມ ໄຊຍະລາດ TDK11 0.8
ນ. ປອນ ສຸດດວງມາລາ TDK11 0.8
ນ. ກິ່ງແກ້ວ TDK11 0.8
ທ. ເຫງົ້າ TDK11 1
ທ. ຄອນ ສີວຽງຄຳ TDK11 0.8
ທ. ຕັນ + ນ. ບຸນທັນ ແສນນະພາ TDK8 0.64
ທ. ສົມພອນ TDK8 0.64