amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ຫາງຊິງສະຫວ່າງ (SMG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ຫາງຊິງສະຫວ່າງ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ຫາງຊິງສະຫວ່າງ (SMG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ນ ດາວວອນ TDK11 8
ທ ວອນຊຽງຄຳ VTE450 2.6
ນ ໄຊຍະ ສີສຸວັນ VTE450 1.1
ນ ສີໄວ ສີຫາວົງ VTE450 5
ທ ທອນ VTE450 1.3
ນ ລຸນນີ TDK11 5
ທ ສີທົນ TDK11 5
ທ ພອນສັກ TDK11 4
ນ ແກ່ນ VTE450 1.5
ທ ໂຈມ VTE450 2