amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ບົວແວງຄຳ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບົວແວງຄຳ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ບົວແວງຄຳ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 21 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ອິນປົງ ນະໄລ VTE450 2
ທ.ໂຕ້ຍ ວົງທະນາ TDK8 1.5
ທ. ໄມພອນ ພິມມະສອນ TDK8 6
ທ. ສຸລິນ ມັດທະວໄງ TDK8 6
ທ. ແຫລ້ ສີຫາປັນຍາ VTE450 3
ທ.ສີທົນ ດວງສະຫວັນ VTE450 2
ທ. ຄົງ VTE450 3
ທ. ແອ ໄຊຍະສານ VTE450 2
ທ. ສົມພອນ ອໍລະພິມ TDK8 2
ທ.ບົວສີ ຄຳແສນມີ TDK8 2