amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາລາດຄວາຍ (SMG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາລາດຄວາຍ, ຍົມມະລາດ, ຄຳມ່ວນ.

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາລາດຄວາຍ (SMG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ. ໄງ ທະວີຮັກ R3-TDK8 (ToG1) 1 2.3
ນ. ໃຈ ບົວສີ R3-TDK8 (ToG1) 0.5 1.25
ທ ກອງ R3-TDK8 (ToG1) 0.53 1.2
ທ. ບຸນລ້ຽງ ແສງທອງດີ R3-TDK8 (ToG1) 0.5 1.4
ທ. ນວນ ໄຊຍະວົງສາ ( ຮ ) R3-TDK8 (ToG1) 1 2.3
ທ. ດອນຈັນ ນໍຄຳພັນ ( ຄ ) R3-TDK8 (ToG1) 0.67 1.6
ທ. ສິວິໄລ R3-TDK8 (ToG1) 1.03 2.5
ທ. ອິນ ແປງ ລໍເວລາ R3-TDK8 (ToG1) 1 2.4
ທ. ແຫຼ້ ແກ້ວສົມພູ R3-TDK8 (ToG1) 0.67 1.5
ທ. ຄອນ ສະຫວັນ R3-TDK8 (ToG1) 0.5 1.1