amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ມະຫາໄຊ (SMG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ມະຫາໄຊ, ມະຫາໄຊ, ຄຳມ່ວນ.

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ມະຫາໄຊ (SMG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ ພົມມາ ຄໍາວົງສາ
ທ ບຸຜາ ແສດໄຊກົງສາ R3-TDK8 (ToG1) 1 2.5
ທ ແອ ສົມພອນ
ທ ຈັນທະລາ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 4.2
ທ ຂັນ ລິນທອງຜະຈິດ
ທ ແປນ ຫຼວງລາດ
ທ ມະນີຈັນ ພີມມະສອນ
ທ ຕິ່ງ ຄໍາວົງສາ
ນ ຕິມ ຄໍາວົງສາ
ນ ສິນຈັນ ຄໍາວົງສາ