amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ຈະລູມ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ຈະລູມ, ມະຫາໄຊ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ຈະລູມ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ດີໃຫຍ່ R3-TDK8 (ToG1) 1 2.8
ທ. ແອ ໃບພອນ R3-TDK8 (ToG1) 1.1 3.1
ທ. ດວງຕາ R3-TDK8 (ToG1) 1 3
ທ. ຄອງມາ ສີສະຫວັນ R3-TDK8 (ToG1) 0.4 1.1
ທ. ທີ ນ້ອຍແພງລີ R3-TDK8 (ToG1) 0.7 1.8
ທ. ກຸຍ+ນ ຈອງ R3-TDK8 (ToG1) 1.06 2.8
ທ. ພັນ +ນ ແຕ້ງ R3-TDK8 (ToG1) 1 2.5
ທ. ແສງ ຈາມາ R3-TDK8 (ToG1) 0.2 0.56
ທ. ສິງ+ນ ສອນ R3-TDK8 (ToG1) 0.2 0.56
ທ. ໂພໄຊ ຈິກມະນີ R3-TDK8 (ToG1) 0.1 0.27