amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາບົງ (SMG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາບົງ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາບົງ (SMG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 8 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ.ສີສຸພັນ ສຸລິນທອນ R2-HTDK8 (ToG2) 0.32 1.3
ນ.ຍ້າເພັດລໍາພອນ(ທ ບຸນລອດ ຫຼວງສາຂາ) R2-HTDK8 (ToG2) 0.32 1.2
ທ.ບົວລຽນ R2-HTDK8 (ToG2) 0.32 1.3
ທ.ວົງປະກາຍ ດວງປັນຍາ R2-HTDK8 (ToG2) 0.32 1.2
ນ.ໄພວັນ ສີວົງສາ R2-HTDK8 (ToG2) 0.32 1.2
ນ.ນ້ອຍ (ທ ຄໍາປ່ຽງ ດວງສົມປອງ) R2-HTDK8 (ToG2) 0.48 1.3
ທ.ທາ (ທ. ສາຍຄໍາ ທໍາມະວົງ) R2-HTDK8 (ToG2) 0.32 1.2
ທ.ຄຳມິ (ສະມາຊິກໃໝ່) R2-HTDK8 (ToG2) 0.32 1.2